domingo, 30 de enero de 2011

Introducció al 'mentoring'


En el context competitiu en el qual ens trobem, lʼempresa necessita de professionals amb capacitats per crear una nova visió, concebre i desenvolupar una estratègia, resoldre problemes operatius, liderar equips, adaptar-se i adaptar a lʼempresa als continus canvis de lʼentorn i que, a més, estiguin motivats i motivin als seus equips.

El mentoring representa un salt qualitatiu en el desenvolupament del potencial dels individus. Amb aquesta tècnica, el mentor capacita al mentorat per a que disposi de noves perspectives, enriqueixi la seva forma de pensar i promogui un coneixement personal més profund. Així doncs, ajuda al professional a desenvolupar les capacitats més adients al seu potencial i poder aconseguir, mitjançant els seus comportaments, unificar coneixements i habilitats amb altres companys per tal de satisfer els requisits globals de lʼempresa.
Amb tot això, es va conformant un comportament futur del mentorat basat en valors, en lʼagilitat mental i en la creativitat, així com una excel·lent gestió del coneixement, en lʼassumpció de riscos, en la capacitat de resoldre problemes, en la passió pels resultats de lʼactivitat empresarial i en la capacitat de crear equips.
Aquests tarannàs i aptituds converteixen als professionals dʼalt potencial en líders amb autoritat moral, efectius per exercir de motors del creixement de lʼempresa.

Per tal de contextualitzar el concepte dʼestudi, la paraula “mentoring” prové de la mitologia grega. Mentor era lʼamic íntim d'Ulisses, el protagonista de la Odissea dʼHomer. Abans de partir cap a Troia, Ulisses va encarregar a Mentor la preparació del seu fill Telèmac per a succeir-lo com a rei dʼÍtaca. Mentor va haver dʼexercir de pare, mestre, model, conseller fiable, inspirador i estimulador de reptes, de tal manera que Telèmac es convertís en un rei savi, bo i prudent.

Els professionals comparteixen amb el mentor lʼexploració de les necessitats, les motivacions, els desitjos, les habilitats, els processos de pensament, els mètodes per a lʼestabliment dʼuns objectius apropiats i les formes per fomentar el compromís amb lʼacció i amb lʼavaluació de les fites. A més, també són testimonis de lʼexcepció de com el mentor observa, escolta i fa preguntes per tal dʼentendre les situacions i de com facilita el procés de pensament del professional per a que aquest identifiqui situacions, prengui decisions i executi les accions pertinents.

Un programa de mentoring proporciona una aproximació flexible, adaptable, per la seva pròpia essència, a cada pas i en cada moment. Es tracta dʼuna via diferent, ja que es tracta dʼuna relació personalitzada, dʼun a un, i dirigida pel mentor. Aquest es responsabilitza i gestiona el procés dʼaprenentatge del seu mentorat i va definint lʼevolució de les seves necessitats. En lʼaprenentatge tradicional, el guió està definit i els continguts sʼorienten “per si de cas es necessiten”. En el mentoring no funciona així. Dʼuna banda, és el mentorat qui ho gestiona, sense cap guió preestablert, on lʼitinerari és obert, i dʼaltra banda, es recolza en les situacions reals de “lʼaquí i lʼara” i té una gran part d'intuïtiu en el seu desenvolupament.
El mentor inverteix el seu temps, comparteix els seus coneixements i hi dedica els seus esforços. Sʼocupa i es preocupa, és a dir, es compromet personalment a que el professional avanci molt més del que diu el contracte. El professional disposa de noves perspectives, enriqueix la seva forma de pensar i desenvolupa tot el seu potencial com a persona i com a professional. Però per a que això succeeixi, el mentor:
- Escolta atentament per tractar dʼentendre les preocupacions i els problemes actuals o inquietuds de futur del seu mentorat, i
- amb la seva experiència acumulada estimula lʼaprenentatge del professional mitjançant una barreja de preguntes i diàleg, sense pressió, per a que el professional descobreixi per ell mateix que:
- Percep els assumptes tal i com són, sense distorsions i des de diferents perspectives
- Considera totes les alternatives i les característiques de la situació, incloent-hi els conflictes de valors entre els seus de personals, els dels seus companys i els de lʼempresa
-Es sent responsable de la situació, que és molt més que ser el responsables de la situació
- Pren les decisions pertinents i nʼautoavalua els resultats

Breument doncs, quins serien els beneficis dʼun programa de mentoring per a al professional i per a lʼempresa? 
Dʼuna banda, el mentorat -el professional- desenvolupa per ell mateix les seves capacitats personals i professionals, adquirint potencial per al lideratge i autoritat moral gràcies a lʼefectivitat dels resultats obtinguts i la pràctica dʼuns valors identificables, i se sent tenir en les seves mans el control del seu futur.
Dʼaltra banda, lʼempresa millora la seva productivitat i els resultats, ja que el programa de mentoring li retorna a un professional amb una experiència equivalent addicional i elevada, amb un gran potencial per al lideratge, havent dotat a lʼempleat de més talent, amb unes idees més creatives i prenent millors decisions empresarials. En definitiva, un professional que ha augmentat notablement el seu capital intel·lectual.

El mentoring va dirigit a professionals amb una experiència dʼentre 5 i 10 anys i amb un tarannà de predisposició a embarcar-se en un projecte diferent que implica compromisos personals elevats, ja que exigeix que el mentorat prengui un paper molt actiu. Es requereixen professionals que siguin executors i que mostrin potencial per a ser impulsors del creixement de lʼempresa en un entorn altament competitiu i tecnològicament canviant. Totes elles són característiques exigents, però alhora exigibles per a que un programa de mentoring com el que es proposa aporti als professionals un alt potencial de lideratge.

Ara bé, no tothom pot exercir com a mentorat, on també sʼexigeixen una sèrie de requisits: 
- Formació, experiència mínima, les quals el dotin de la capacitat per a comprendre i interaccionar amb el mentor, i maduresa per tal de ser conseqüent amb els seus comportaments 
- Disposició per realitzar una inversió en si mateix i voluntat per a escometre els canvis personals i professionals que puguin esdevindre 
- Mentalitat oberta a nous entorns -persones, situacions.. i ànsia per aprendre dʼells 
- Sinceritat respecte a les seves necessitats i mancances 
- Interès pel futur. Els errors del passat han dʼinteressar-lo però per al què pot aprendre dʼells 
- Autocrítica i voluntat de retroalimentació 
- Proactivitat en la relació personalitzada amb el mentor 
- Assumpció de la responsabilitat de gestió del seu propi aprenentatge

En quant als mentors, han de reflectir uns valors a través de les seves actuacions, gestos, actituds dʼescolta, preguntes, diàlegs, en definitiva, dels seus comportaments. Sʼentenen lʼhonradesa, el respecte, la participació, la responsabilitat, la lleialtat, la professionalitat i lʼesperit de superació com a valors essencials. El desig de compartir i la vocació són també dues característiques diferenciadores dels mentors del Programa de Mentoring, així com disposar dʼuna experiència rellevant i de crèdit en la seva pròpia carrera professional i mantenir intacta la passió per aprendre. Han de ser professionals que hagin passat pels diferents esglaons de direcció, amb èxits en el treball en equip.

El perfil del mentor hauria de ser el següent: 
- Experiència rellevant, però no per a proporcionar respostes sinó per saber escoltar, formular preguntes i retroalimentar
- Pràctica del lideratge compartit 
- Disposició per escurçar la corba de lʼaprenentatge del professional i per a que el mentorat la superi 
- Valors que enriqueixin la relació personalitzada 
- Vocació per a considerar el mentoring com a una forma de vida

Parlàvem de talent, de potencial, dʼuna capacitat per a fer, però la seva posada en pràctica no sempre es produeix o sʼaconsegueixen els resultats esperats. Per a que el talent triomfi, fa falta quelcom més que tenir-lo, fa falta descobrir-lo, reconeixeʼl. Aquest ha de sortir a la llum i sʼha dʼabonar i cultivar per a que floreixi en tot el seu esplendor i sigui una font de noves idees i formes de fer.
El mentor ha de permetre que el professional sʼequivoqui, que sʼavanci, que es retardi, que prengui un camí equivocat o un de no previst, en definitiva, que trobi el seu camí. És molt important reconèixer a la persona com a el que és, un individu lliure que escull i sʼequivoca, que es contradiu i es qüestiona; un ésser intel·ligent, imaginatiu, capaç de crear i innovar.
Per això, el primer objectiu del programa és lʼautoconvenciment de la pròpia persona mentorada i el coneixement mutu entre ambdós parts de la relació, mentor i mentorat, perquè dʼaquesta interacció en dependrà tot el procés posterior, en que lʼaprenentatge i el desenvolupament personal i professional es despleguen determinant quina direcció ha de prendre el mentorat, què vol aconseguir, què vol canviar, com ho vol fer i per què.

A partir dʼaquí, el procés es centra en treballar sobre aquelles competències clau per a lʼèxit personal i professional: autoconfiança, capacitat dʼinfluència, habilitats per a la comunicació, orientació de resultats, gestió dʼindividus i situacions, motivació, energia, persistència, adaptabilitat i versatilitat, consciència de lʼempresa, planificació, presa de decisions i solució de problemes.
Aquestes competències les podem trobar en tota formulació per aconseguir un objectiu, ja que són necessàries en qualsevol lloc de treball i àmbit de la vida per obtenir bons resultats.
En el mentoring, lʼaprenentatge és personal i gradual, de tal manera que varia segons cada persona. Ningú podrà fer sortir el seu talent si no sap que el té, si no confia en ell, ja que ha de saber comunicar-lo a la resta.

Pel que fa a la metodologia del mentoring, es treballa a través dʼun planning personalitzat que cerca la consecució de lʼobjectiu fixat i dʼaltres competències com ara: habilitats de comunicació, presa de decisions, agilitat mental, capacitat per generar alternatives, noves idees...
El mentoring és un procés basat en 3 pilars bàsics per a la consecució de resultats i de lʼèxit. Fins ara sʼha parlat dʼaquells que feien referència a les necessitats emocionals i intel·lectuals. Però lʼésser humà no viu sol, ha dʼinteractuar amb els altres, i de la convergència de comportament neixen les relacions, que poden ser constructives i valuoses o tot el contrari.

Així doncs, per tal dʼassolir lʼèxit és important comptar amb unes bones relacions. El mentor ha dʼobrir portes, connectar al seu mentorat amb persones que seran clau en el seu progrés, amb qui pugui aportar experiència, consells, negoci, altres oportunitats, etc. El professional serà guiat pel mentor en cercles empresarials i en xarxes socials, portant- lo a conèixer les normes no escrites que formen part del que es coneix com Cultura Empresarial, en definitiva facilitant lʼadaptació del mentorat al seu nou entorn, a la seva socialització.
No hay comentarios:

Publicar un comentario